บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ในฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอธิบายถึงการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านในฐานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเรายืนยันว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้  ขอความร่วมมือท่านอ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ใคร่ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทมีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน / บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ :

 • ท่านเข้าเว็บไซต์ของบริษัท
 • ท่านให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Social Network
 • ท่านติดต่อขอรับข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยที่ท่านสนใจ
 • ท่านนัดหมายเพื่อเข้าชมโครงการที่อยู่อาศัย
 • ท่านให้ข้อมูลผ่านการติดต่อสอบถามทางออนไลน์หรือแบบสอบถามเยี่ยมชมโครงการ
 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
 • ข้อมูลด้านเทคนิคและการใช้งาน โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address , ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ ที่ใช้ในการเข้าถึง , หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม , หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม , จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ , สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม , เวลาและวันที่เข้าชมเว็บไซต์ , ข้อมูลการกดดูเว็บไซต์
 • ข้อมูลกิจกรรมหรือสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์และการบริการ งานอดิเรก กิจกรรม Social Network ที่ใช้ประจำ กีฬา หรือการท่องเที่ยว
 • ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น เหตุผลในการซื้อ หรือเลือกที่อยู่อาศัย งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้เปรียบเทียบ ความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ข้อมูลการเข้าชมผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • ข้อมูลระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ กรณีที่ท่านเปิดการใช้งานระบบ GPS ให้ถือว่าท่านให้ความยินยอมกับบริษัทในการเก็บรวบรวมและประมวลผลตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ตามถ้าท่านต้องการปกปิดข้อมูลนี้ ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดระบบ GPS บนโทรศัพท์มือถือของท่านได้
 • ข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องให้ไว้แก่บริษัท และบริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องขอความยินยอม
 • ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการทำสัญญา เช่น เลขบัตรประชาชน , ที่อยู่ , หมายเลขบัตรเครดิต , วันเดือนปีเกิด , เพศ
 • การให้ข้อมูลที่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น การเก็บภาพของท่านในการจัดกรรมต่าง ๆ การบันทึกภาพของท่านผ่านกล้อง CCTV เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรวบรวมการใช้ และเปิดเผย ข้อมูลโดยรวม เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ เพื่อคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ หรือทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ และหากข้อมูลสามารถกลับมาระบุตัวตนได้ บริษัทจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะถูกใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม / การใช้

เพื่อให้บริการกับท่าน กรณี ท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโปรโมชั่น บริษัทจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ

 • เพื่อพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานเว็บไซต์ การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่บริษัทใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูล ตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีบริษัทใช้ริการเพื่อระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • บริษัทในเครือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์
 • บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาด
 • หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้การรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย แม้บริษัทจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม บริษัทจึงไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต (unauthorized access) ที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ละเลย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุดรวมถึงอาจทำการลบข้อมูลของท่านออกเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
 • ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ได้ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือ ขอรับข้อมูลที่เราส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่มีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้
 • ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้
 • ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัท ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมทางการตลาด

ในกรณีที่บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจการที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งผ่านทาง 094 249 3984-5 หรืออีเมล dpo@kd.co.th

ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
 • การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ฐานความยินยอม บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 2 ปี

นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์บริษัท กานดาพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด https://www.kd.co.th/ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์

การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กลุ่มย่อยของคุกกี้คุกกี้คุกกี้ที่ใช้ระยะเวลาการทำงาน
doubleclick.netIDEสาม2 ปี
facebook.comc_user
cppo
datr
dpr
fr
locale
presence
sb
usida
wd
xs
ฝ่ายแรก2 ปี
google.co.th1P_JAR
NID
__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-3PSIDCC
ฝ่ายแรก2 ปี
kd.co.th__gads
__gpi
_fbc
_fbp
_ga
_ga_YJ43EG57QS
_gac_UA-159549906-1
_gac_UA-164490106-1
_gcl_au
_gcl_gb
ฝ่ายแรก2 ปี
www.kd.co.th__lt__cid
__lt__sid
autoptimize_feed
cookie-banner
fbsr_
gadwp_wg_default_dimension
gadwp_wg_default_metric
gadwp_wg_default_swmetric
wordpress_logged_in_a3a96e31d97465efab1613b7706fa4b1
wordpress_sec_a3a96e31d97465efab1613b7706fa4b1
wp-settings-2
wp-settings-time-2
ฝ่ายแรก2 ปี
line.me_ldbrbidฝ่ายแรก2 ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้  IP Address  และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ  รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็น :คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อระบุสถานะการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรา
คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ(เสริม):คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมค่าสถิติและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์
คุกกี้ฟังก์ชั่น (เสริม) :คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อบันทึกการเข้าใช้ซ้ำและเพื่อไม่ให้การแจ้งข้อความระบบแบบ pop-up ปรากฏขึ้น

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการจัดเก็บ

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ ดังนี้:

 1. ลักษณะการจัดเก็บ : เราเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. สถานที่จัดเก็บ : เราเก็บไว้ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กับ เว็ปเซิฟเวอร์ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่ PhalconHost
 3. ระยะเวลาการจัดเก็บ : โปรดดู “เราใช้คุกกี้อย่างไร”
 4. เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง เราจะลบข้อมูลเหล่านี้จากเซิร์ฟเวอร์ของเรารวมถึงพื้นที่จัดเก็บแบบคลาวด์ภายในเวลา 30 วันหลังจากวันสิ้นสุดระยะเวลา

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุกกี้

         นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ของบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมบางส่วนของนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเราจะแจ้งให้ ท่านทราบตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป โดยท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ได้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่ ( ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขใบขับขี่), ภาพกล้องวงจรปิด, รูปถ่าย, เบอร์โทรศัพท์, หมายเลขทะเบียนรถ (ถ้ามี), เวลาเข้า-ออกสถานที่, ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) คลิกดูนโยบาย

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว จะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัท

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ดังช่องทางต่อไปนี้

 • บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 195 ม.5 ถ.พระรามที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • โทร 094 249 3984-5 หรืออีเมล dpo@kd.co.th

Register  ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

  ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาของคุณ
  Search
  คำค้นหายอดนิยม

  Register