close

LGBTQIA+ จดพรบ.คู่ชีวิต แล้วอยากกู้บ้านร่วมกัน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

การกู้ร่วมเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ครอบครัวหรือคู่แต่งงานชายหญิงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงกลุ่ม LGBTQIA+ ที่ต้องการมีทรัพย์สินร่วมกันหรือเริ่มต้นสร้างครอบครัว หลังจากจดพรบ.คู่ชีวิตแล้วอยากกู้บ้านร่วมกัน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ

 1. ตรวจสอบธนาคารที่มีสินเชื่อสำหรับกลุ่ม LGBTQIA+ เช่น ธนาคารยูโอบี ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น โดยพิจารณาเงื่อนไขข้อกำหนด และผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้
 • ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • ผู้กู้อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 1. เช็คสถานะทางการเงิน ก่อนยื่นกู้สินเชื่อบ้าน
 2. รวบรวมหลักฐานสถานะการเป็นคู่รัก LGBTQIA+ แต่จะเพิ่มมาด้วยเอกสารแสดงความสัมพันธ์ตามที่ธนาคารกำหนด
 • การจดทะเบียนคู่ชีวิต
 • ทะเบียนบ้านที่อยู่ด้วยกัน
 • เอกสารที่มีการเซนรับรองว่าอยู่ด้วยกัน
 • เอกสารที่ทำธุรกรรมร่วมกัน
 • รูปภาพหรือหลักฐานยืนยันว่าเป็นคู่รักกันจริง
 1. เตรียมเอกสารที่จะใช้ในการขอกู้สินเชื่อบ้าน แบ่งออกเป็นเอกสารส่วนตัวและเอกสารทางการเงิน

เอกสารส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • หนังสือรับรองเงินเดือย
 • สลิปเงินเดือน
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 1. เปรียบเทียบข้อเสนอดอกเบี้ยและโปรโมชั่นต่างๆของธนาคารก่อนตัดสินใจยื่นกู้

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา