close

Kanda Group

                             เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

          เนื่องจาก บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯด้วยความไว้วางใจ และบริษัทฯมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯขอให้ท่านโปรดศึกษาเอกสารฉบับนี้เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่ ( ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขใบขับขี่), ภาพกล้องวงจรปิด, รูปถ่าย, เบอร์โทรศัพท์, หมายเลขทะเบียนรถ (ถ้ามี), เวลาเข้า-ออกสถานที่, ชื่อบริษัทหรือหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)

2. วิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าบัตรประจำประชาชน หรือบัตรอื่นในการแลกบัตรผู้มาติดต่อในการเข้าโครงการ รวมถึงอาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของเรา
  • เพื่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคลต่างๆ
  • เพื่อระบุตัวตน และช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับเบาะแส และการร้องทุกข์

3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย

บริษัทฯดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้ 

  • ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต : การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  • ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย : บริษัทฯ นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าโครงการได้
  • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย : บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใช้เพื่อเป็นพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโครงการ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินการในการรักษาความปลอดภัย โดยบริษัทดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ เป็นต้น

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  • บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ 30 วัน นับแต่วันที่เข้าใช้อาคารหรือสถานที่ หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น
  • เมื่อหมดระยะเวลาการจัดเก็บ บริษัทฯ อาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้าน   การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

            ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

7. การติดต่อบริษัท/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ 195 หมู่ 5 ถ.พระราม 2 ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

Email Address: dpo@kd.co.th

            เอกสารฉบับนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เลื่อนการมีผลใช้บังคับออกไป ให้ถือว่าเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ เลื่อนการบังคับใช้ออกไป โดยให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ

Kanda Property
Kanda Property

บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 195 ม.5 ถ.พระรามที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

แบบฟอร์มติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับ