close

เตือน!! ปชช.อย่าใช้ใบรับรองแพทย์ปลอม ผิดกฎหมาย

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าได้ตรวจพบว่า มีผู้เปิดเพจรับทำใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บางเพจมีภาพตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ทั้งของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน โดยกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับเพจดังกล่าว ฐานปลอมเอกสาร และประสาน   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งได้ประสานโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

“ จึงขอเตือนประชาชนว่า การขอใบรับรองแพทย์ จะต้องได้รับการตรวจจากแพทย์และออกใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลเท่านั้น อย่าใช้ใบรับรองแพทย์จากเว็บเพจต่าง ๆ หรือโดยบุคคลที่มิใช่แพทย์ในสถานพยาบาล เพราะเป็นเอกสารปลอม หากนำไปใช้ในการสมัคร/การเข้าเรียน สมัครสอบรับราชการ หรือเข้าทำงาน จะมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ กรณีข้าราชการหากนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงหรือใช้ประกอบการเบิกจ่าย  นอกจากจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็จะมีความผิดทางวินัยอีกด้วย”

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

ที่มาข้อมูล:กระทรวงสาธารณสุข

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา