close

เตือนภัย!! ระวังผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งว่า จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าไม่เคยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลแต่มีชื่อปรากฏเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด เพื่อประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ นั้น กรมฯ ขอเตือนประชาชนในการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ มอบให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปใช้ในกิจธุระต่าง ๆ ให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ควรที่จะทราบเหตุผลการนำบัตรฯ ไปใช้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและได้รับความเดือดร้อนได้ในภายหลัง

“กรมฯ กำชับนายทะเบียนที่พิจารณาการจดทะเบียนนิติบุคคลให้ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนด้วยความรอบคอบ หากเกิดข้อสงสัยให้เชิญกรรมการผู้ขอจดทะเบียนฯ มายืนยันตัวตน”

นอกจากนี้ หากผู้ใดสงสัยหรือกังวลว่าตนเองจะถูกหลอกลวงในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยมีกลุ่มบุคคลหรือนายหน้ามาขอบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลบัตรฯ ไป หรือได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวให้รีบติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งโดยด่วน และขอเตือนประชาชนให้ระวังผู้ไม่หวังดีลวงนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวมักจะใช้ข้ออ้างในการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ ไป เพื่อร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ หรือเพื่อการสาธารณกุศลอื่น ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ

ดังนั้น ขอให้บุคคลที่รับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียน เช่น ทนายความ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ฯลฯ ต้องให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนฯ ลงลายมือชื่อต่อหน้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ ของผู้อื่นมายื่นจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งนี้ การลงลายมือชื่อรับรองโดยไม่ตรวจสอบหรือปฏิบัติให้ถูกต้องอาจเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้

ที่มาข้อมูล: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เครดิตภาพ : moneychannel

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา