close

เช็คด่วน! กทม. ออกประกาศปิด สนามชนไก่-ชนโค-กัดปลา มีผลวันนี้

อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) ทั้งสนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ชน สนามชนโค และสนามกัดปลา มีผลตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เซ็นลงนามในหนังสือประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13)

ตามที่ได้มีประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นั้น

พื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น อันเป็นการปกป้องความมั่นคงปลอดภัยทางด้านการสาธารณสุขของประเทศ และป้องกันมิให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ที่อาจมีความรุนแรง และสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จึงให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคให้มีผลตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2563

ที่มา : bangkokbiznews
เครดิตภาพ : matichon

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา