close

‘เกษตรกร’ ที่ยังไม่ได้เงินเยียวยา ’!! ให้ตรวจสอบหลักเกณฑ์อุทธรณ์ และโอกาสว่ามีอะไรบ้าง

กระทรวงเกษตรฯ แนะ ยื่น อุทธรณ์ “เยียวยาเกษตรกร” ขยายเวลาถึง 5 มิถุนายน 2563 พร้อมอัดโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือ “เกษตรกร” ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ หรือตกหล่น มีอะไรบ้าง

จากการที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รายละ15,000 บาท โดยจ่ายให้เกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 2563) 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของโครงการทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้รายละเอียดถึงหลักเกณฑ์การอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร โดย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยรายละเอียดเอาไว้ดังนี้

หลักเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรจะต้องเริ่มจากการสำรวจทะเบียนเกษตรกร จากนายทะเบียน ทั้ง 7 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตรจะรวบรวมทะเบียนทั้งหมด เสนอให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำทะเบียนเพื่อเสนอให้กระทรวงการคลัง และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) จ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดรายได้ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

เมื่อเงินที่ได้มาเป็นเงินกู้ การจัดการจึงต้องโปร่งใสตามระเบียนราชการ เสนอทั้งหมดเบื้องต้น 10 ล้านราย ตรวจสอบความซ้ำซ้อน เหลือ 8.33 ล้านราย เมื่อตรวจความมีตัวตนแล้ว และสศก.ได้นำมาตรวจสอบความซ้ำซ้อน กรณีเกษตรกรอยู่ในระบบประกันสังคม ข้าราชการบำนาญ และซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน  ดังนั้นจะเหลือตัวเลข 7.8 ล้านราย ที่ส่งให้กระทรวงการคลัง เหลือ 9 แสน – 1 ล้านราย

สำหรับในกรณีของเกษตรกรที่ไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองของระบบเยียวยาเกษตรกร สามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้ ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

 • เกษตรอําเภอ
 • ประมงจังหวัด/อําเภอ ปศุสัตว์จังหวัด/อําเภอ
 • หม่อนไหม ภูมิภาค
 • สํานักงานอ้อยและน้ําตาลทราย ภูมิภาค
 • ยาสูบ
 • การยางแห่งประเทศไทย ภูมิภาค
 • เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

โดยขั้นตอนหลักเกณฑ์การดำเนินการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรนั้นมี 6 ขั้นตอนดังนี้

 1. เกษตรกรเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ตามหน่วยงานที่ระบุข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน และทำการบันทึกข้อมูลลงในระบบ
 3. ระบบจะจำแนกข้อมูล และส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง 8 หน่วยงาน
 4. แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล
 5. ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้ร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 6. กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรระบบจะนำส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการพิจารณาเพื่อดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาต่อไป

ด้วยหลังจากที่เกษตรกรยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรไปเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามสถานะการอุทธรณ์เงินเยียวยาได้ที่ www.moac.go.th

ที่มาข้อมูล:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครดิตภาพ : Thairath

 

 

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา