close

อันตราย!!กรมปศุสัตร์เร่งสกัดโรคระบาดอหิวาต์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้แจ้งผลการดำเนินการตรวจยึดผลิตภัณฑ์และผลการตรวจพบสารพันธุกรรมของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ โดยตรวจยึดได้ที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง สนามบินนานาชาติภูเก็ต สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 209 ครั้ง ปริมาณ 5,766 กิโลกรัม ส่งตรวจ 331 ตัวอย่าง มีผลการตรวจที่ให้พบสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสดังกล่าว 22 ตัวอย่าง

“ ถึงแม้ว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะไม่ติดต่อมาถึงคน แต่โรคดังกล่าวยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ไม่มียาในการรักษา เชื้อมีความคงทนในสิ่งแวดล้อม และมีอัตราการตายของสุกรสูง สุกรที่ป่วยแล้วไม่ตายจะเป็นพาหะตลอดชีวิต แต่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จะมุ่งดำเนินการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคหรือการนำเข้าสุกร เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมสุกรของประเทศไทย”กล่าวว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) เป็นเงินจำนวน 1,822,542,900 บาท ประกอบด้วย การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค การทำลายและค่าชดใช้ในการทำลายสุกรและซากสุกร และงบกลางในปีงบประมาณ 2562 สำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินใช้เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  “

สำหรับแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคมี 3 ระยะคือ ก่อนเผชิญเหตุการระบาด ขณะเผชิญเหตุการระบาด และหลังเผชิญเหตุการณ์ระบาด โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ 8 มาตรการ คือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ การป้องกันโรคเข้าประเทศเชิงบูรณาการ การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรค การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสร้างเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาการควบคุมโรค การเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารความเสี่ยง และการจัดการฟื้นฟูเกษตรกร

ทั้งนี้

อธิบดีดรมปศุสัตว์ กล่าวย้ำว่าถึงแม้ว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะไม่ติดต่อมาถึงคน แต่โรคดังกล่าวยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค ไม่มียาในการรักษา เชื้อมีความคงทนในสิ่งแวดล้อม และมีอัตราการตายของสุกรสูง สุกรที่ป่วยแล้วไม่ตายจะเป็นพาหะตลอดชีวิต แต่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จะมุ่งดำเนินการควบคุมและป้องกันการเกิดโรคหรือการนำเข้าสุกร เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมสุกรของประเทศไทย นายสัตวแพทย์สรวิศ ยังได้ประชุมกับสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศเพื่อยกระดับแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระหว่างประเทศ ซึ่งจะจัดประชุมระดับภูมิภาควันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์จาก 5 ประเทศได้แก่ ประเทศเวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมาร์ และไทย องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อหารือทางด้านเทคนิค กำหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศ ไม่ให้โรค ASF ระบาดเข้ามาสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในภูมิภาค

ที่มาข้อมูล:กรมปศุสัตว์

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา