close

รู้สิทธิ์ของท่าน!! ว่า’ผู้ประกันตน’ เปลี่ยนรพ.ได้แล้ว ถึง 31 มี.ค.62

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประจำปี 2562 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ( 21 ธค.61) จนถึง 31 มี.ค. 2562 สำหรับในปี 2562 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ จำนวน 237 แห่ง แบ่งเป็น โรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง หากผู้ประกันตนประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถมายื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน Applications SSO Connect ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562

ที่มาข้อมูล:สำนักงานประกันสังคม

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา