close

รู้ยัง!! www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33 จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง ว่างงานโควิด

ที่สำนักงานประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ล็อตแรกที่ลงทะเบียนขอรับเงินทดแทน กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเพราะโควิด อัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ใครลงทะเบียนได้
– ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19
– ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ทั้งที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ

ผู้ประกันตนยื่นขอใช้สิทธิ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน online

2.ยื่นด้วยวิธีปกติ โดยดาวน์โหลดแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในเว็บไซต์ www.sso.go.th และพิมพ์แบบออกมากรอกข้อมูล พร้อมแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และจัดส่งเอกสารให้สำนักงานประกันสังคมทางไปรษณีย์ตอบรับ/โทรสาร/อีเมล/LINE ตามที่สำนักงานประกันสังคมในแต่ละพื้นที่กำหนด (https://www.sso.go.th/eform_news/assets/sso-contacts.pdf)

จากนั้นจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติ หากไม่ได้รับสิทธิสามารถอุทธรณ์ได้ใน 30 วัน

ส่วนนายจ้างจะต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการจากเหตุโควิด-19 ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือจะติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ก็ได้

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สนง.ประกันสังคม โทร. 1506

ที่มาข้อมูล:สำนักงานประกันสังคม

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา