close

รู้ยัง!!สธ. เริ่มใช้บัตรประชาชน เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รพ.ในสังกัด

สธ. เริ่มใช้บัตรประชาชน เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง โรงพยาบาลในสังกัด ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง แสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่มาใช้บริการ เริ่ม 4 พ.ค.นี้

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับระบบการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก โดยให้สถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ ยกเลิกการสแกนนิ้วมือผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากกระทรวงการคลัง เพื่อลงทะเบียนในการเบิกจ่ายตรง เป็นการใช้เครื่อง EDC Healthcare โดยผู้มีสิทธิ/ คู่สมรส/ บิดา/ มารดา/ บุตรที่มีอายุ 7 – 20 ปีให้ใช้บัตรประชาชน ส่วนบุตรที่อายุต่ำกว่า 7 ปีให้ใช้เลขบัตรประชาชนของเด็กและบัตรประชาชนผู้ดูแล ส่วนคู่สมรส/บิดา/มารดา/ ชาวต่างชาติใช้เลข 13 หลักที่ทางราชการออกให้ หากไม่มีให้ใช้เลขที่กรมบัญชีกลางกำหนด สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ใช้บัตรประชาชนของผู้ป่วยและของผู้ดูแล

“ ขอให้ผู้มีสิทธิในระบบจ่ายตรงนำบัตรประชาชนมาแสดงสิทธิด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่โรงพยาบาล หากลืมบัตรประชาชนหรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือบัตรประชาชนหาย จะต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อน และนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด ในช่วงแรกอาจพบปัญหาในการใช้บัตรบ้าง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะปรับระบบให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ”

ที่มาข้อมูล:กระทรวงสาธารณสุข
เครดิตภาพ : โรงพยาบาลวังสามหมอ

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา