close

ระวัง!! ‘กยศ.’ เตือนครบกำหนดชำระหนี้ 5 ก.ค.นี้ ป้องกันการค้างชำระหนี้

      นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้แจ้งว่าว่าเนื่องจากวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน โดยในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 3.6 ล้านราย กองทุนจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่มาติดต่อชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไข ที่กำหนด หากผู้กู้ยืมชำระล่าช้าจะทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี รวมถึงผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระหนี้ อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้

“   ในปีที่ผ่านมา กองทุนได้เริ่มดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมผ่านองค์กรนายจ้างภาครัฐทุกแห่ง และภาคเอกชนขนาดใหญ่แล้วซึ่งเป็นการหักเงินเดือนชำระหนี้ตามงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดังนั้น หากผู้กู้ยืมที่ยังชำระไม่ครบตามยอดรายปีที่ต้องชำระ หรือหน่วยงานยังไม่หักเงินเดือน หรือประกอบอาชีพอิสระ ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเองได้ทาง www.studentloan.or.th และชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ธนาคารที่กองทุนกำหนด เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย หรือสแกน QR code จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next “

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้วจำนวนกว่า 5.6 ล้านราย คิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 6 แสนล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนขอขอบคุณผู้กู้ยืมรุ่นพี่ทุกท่านที่ชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@กยศ. หรือโทร 0 2016 4888

ที่มาข้อมูล:กองทุนกู้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา