close

มหาวิทยาลัยฉาวหลายแห่ง หลักสูตรถูกปิด-งดรับ-ปรับปรุงกว่า182สาขา ชี้ปิดแล้ว71หลักสูตร

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ กกอ. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และต้องรายงานมายัง สกอ. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 สถานการณ์ล่าสุดพบว่า มี 134 หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้รายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหามาแล้ว แบ่งเป็น ปิดหลักสูตร 56 หลักสูตร งดรับนักศึกษา 24 หลักสูตร อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 48 หลักสูตร ควบรวม 6 หลักสูตร
ส่วนที่เหลือ 48 หลักสูตร มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รายงานมายัง สกอ. แบ่งเป็น หลักสูตรที่ต้องปิด 15 หลักสูตร งดรับนักศึกษา 24 หลักสูตร และอยู่ระหว่างปรับปรุง 9 หลักสูตร ดังนั้น ภาพรวมของการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการปิดหลักสูตรไปแล้ว 71 หลักสูตร งดรับนักศึกษา 48 หลักสูตร อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร 57 หลักสูตร และควบรวม 6 หลักสูตร
“มีการรายงาน แนวทางในการแก้ไขปัญหาหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ให้ กกอ.รับทราบแล้ว ซึ่ง กกอ.ได้เน้นย้ำให้ สกอ.กำชับมหาวิทยาลัยช่วยดูแลนักศึกษา และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่สำคัญต้องช่วยเหลือ ดูแล เยียวยานักศึกษาที่คงค้างอยู่ในระบบทั้งหมด”

เรื่องนี้ สกอ.ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยที่ผ่านมาได้มีการเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ มารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร และบางมหาวิทยาลัยได้มีการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อติดตามเรื่องดังกล่าว พบว่า มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พยายามเร่งแก้ไขปัญหา ซึ่งในส่วนของการงดรับนักศึกษานั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการดูแลนักศึกษาคงค้างในแต่ละหลักสูตร และมีการเตรียมตัวปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเปิดรับนักศึกษาต่อไป ส่วนการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ทางสกอ.คงไม่มีอำนาจในการเข้าไปตรวจสอบ แต่ สกอ.จะดำเนินการติดตามเรื่องดังกล่าว

สำหรับการเปิดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เป็นหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องรับผิดชอบให้มีคุณภาพ และมาตรฐานขั้นต่ำ ส่วนมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รายงานมายังสกอ.นั้น โดยส่วนตัวเชื่อว่ามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ เพียงแต่ไม่ได้รายงานมายังสกอ. ซึ่งอยากฝากให้มหาวิทยาลัยรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหามายังสกอ. เพราะตอนนี้ก็ครบเวลาตามที่กำหนดแล้ว

คาดว่าหลังจากรายงานข้อมูลให้กกอ.รับทราบแล้ว จะนำข้อมูลประกาศผ่านเว็บไซต์ สกอ. http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer.html เพื่อให้ประชาชน นักศึกษาได้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนก่อนจะเลือกเรียน คณะ มหาวิทยาลัย อยากให้มาตรวจสอบหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาต่อทางเว็บไซต์ของสกอ.ด้วย ส่วนมหาวิทยาลัยต่างๆ อยากให้จัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานหลักการประกันคุณภาพภายใน

ที่มาข้อมูล:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา