close

ประกาศ 19 เขตแล้ว!! ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอีอีซี 3 จังหวัด 8.3 หมื่นไร่

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศทั้ง 18 ฉบับ หลังจากที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดเขตส่งเสริมและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ ผู้อยู่อาศัย หรือผู้พำนักในเขตส่งเสริมแต่ละแห่งจะได้รับตามความเหมาะสม โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ กนศ. (บอร์ดอีอีซี) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กำหนดเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ จำนวน 18 แห่ง พื้นที่กว่า 83,000 ไร่ ใน 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย

 1. เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม ซี.พี. ระยอง

2.นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

 1. นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ จังหวัดชลบุรี
 2. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
 3. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) จังหวัดชลบุรี
 4. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) จังหวัดชลบุรี
 5. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) จังหวัดชลบุรี
 6. นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) จังหวัดชลบุรี
  9. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 7. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
 8. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
 9. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จังหวัดระยอง
 10. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
 11. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
 12. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

16.นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 จังหวัดชลบุรี

 1. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี

18. นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

โดยกำหนดเขตส่งเสริม “นิคมอุตสาหกรรม ซี.พี.ระยอง” รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมดิจิทัล พื้นที่ 3,068 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา บริเวณ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา และต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง, กำหนดเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี 2 จ.ฉะเชิงเทรา รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ พื้นที่ 841 ไร่ 42 ตารางวา บริเวณ ต.ท่าสะอ้าน และ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

กำหนดเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ จ.ชลบุรี พื้นที่ 690 ไร่ 92 ตารางวา บริเวณ ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ, เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง พื้นที่ 1,357 ไร่ 1 งาน 54.7 ตารางวา บริเวณ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และอุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์

กำหนดเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) จ.ชลบุรี พื้นที่ 1,561 ไร่ บริเวณ ต.หนองขาม ต.บ่อวิน และต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต, เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) จ.ชลบุรี พื้นที่ 653 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา บริเวณ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

กำหนดเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) จ.ชลบุรี พื้นที่ 1,472 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา บริเวณ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

กำหนดเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พื้นที่ 18,840 ไร่ 31 ตารางวา บริเวณ ต.คลองตำหรุ ต.หนองไม้แดง ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี ต.บ้านเก่า ต.บางนาง ต.หนองกะขะ และต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์ และ อุตสาหกรรมดิจิทัล

เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2) พื้นที่ 6,100 ไร่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3466 (สุขุมวิท-พานทอง) กิโลเมตรที่ 5 และบริเวณทางหลวงหมายเลข 3122 (บ้านโพธิ์-พานทอง) กิโลเมตรที่ 14 อ.พานทอง จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาการ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ พื้นที่ 16,894 ไร่ 3 งาน 32.95 ตารางวา บริเวณทางหลวงจังหวัดหมายเลข 331 ในพื้นที่ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง และ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์, เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จ.ระยอง พื้นที่ 1,281 ไร่ 1 งาน 42.4 ตารางวา บริเวณ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์

กำหนดเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) พื้นที่ 3,747 ไร่ บริเวณ ต.ห้วยโป่ง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง รองรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ, เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) พื้นที่ 9,689 ไร่ บริเวณ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด พื้นที่ 8,003 ไร่ บริเวณ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 จ.ชลบุรี พื้นที่ 2,198 ไร่ บริเวณ ต.หนองเสือใหญ่ อ.หนองใหญ่ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์, เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดแห่งที่ 2 จ.ชลบุรี พื้นที่ 3,502 ไร่ บริเวณ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

เขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2 พื้นที่ 632 ไร่ บริเวณ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิทัล และเขตส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี พื้นที่ 3,482 ไร่ บริเวณ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รองรับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมการบินและลอจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

ที่มาข้อมูล : ประกาศราชกิจจานุเบกษา

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา