close

ประกาศแล้ว!!ปฏิทินรับนร.ปี62 อนุบาลห้ามสอบ-ร.ร.เตรียมอุดม สอบ10มี.ค.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แจ้งว่า ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) รับสมัคร วันที่ 28 ก.พ. -4 มี.ค. จับฉลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มี.ค. มอบตัววันที่ 16 มี.ค. ทั้งนี้ การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้รับเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับฉลาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 6-10 มี.ค. จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มี.ค. มอบตัว วันที่ 26 มี.ค.

สำหรับโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษระดับอนุบาลและประถม รับสมัคร วันที่ 13-17 ก.พ. คัดเลือก วันที่ 23 ก.พ. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 มี.ค. มอบตัว วันที่ 3 มี.ค.ดร.บุญรักษ์ กล่าวต่อว่า มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับสมัครวันที่ 23-27 มี.ค. สอบวันที่ 30 มี.ค. จับฉลากในเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี) ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 4 เม.ย. มอบตัว วันที่ 8 เม.ย. ,โรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน สอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) รับสมัคร วันที่ 23-27 มี.ค. สอบคัดเลือก วันที่ 5 เม.ย. จับฉลากเขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี ) วันที่ 6 เม.ย. ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 7 เม.ย. มอบตัว วันที่ 8 เม.ย. ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงขอจัดที่เรียนวันที่ 7-9 เม.ย. ประกาศผลวันที่ 11 เม.ย. มอบตัววันที่ 18 เม.ย.

ที่มาข้อมูล:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา