close

ครม.ไฟเขียวขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทั่วประเทศ ผ่านโครงการ ”ชุมชนไม้มีค่า” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยการปลูกไม้มีค่าเป็นการออม เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและสร้างอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืนระยะยาว พร้อมกับเพิ่มพื้นที่ป่า  รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรายได้ด้วยการปลูกไม้มีค่าในลักษณะเกษตรผสมผสาน

ทั้งนี้ ตั้งเป้า 1-2 ปีแรก จะเกิดชุมชนไม้มีค่า 2,000 ชุมชน มีผลต่อประชาชน 100,000 ครัวเรือน ภายใน 10 ปี จะเกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน มีผลต่อประชาชน  2.6 ล้านครัวเรือน มีต้นไม้ 1,040 ล้านต้น พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1.04 ล้านล้านบาท รวมถึงสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน 676,000 ตันต่อปี โดยมอบหมายให้กรมป่าไม้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนโครงการ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา