close

ครม.ให้ขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวถึง 30 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จากเดิมสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับสาเหตุที่ต้องขยายเวลาดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมา การดำเนินการของประเทศต้นทางที่เป็นแรงงานต่างด้าวมีการดำเนินการในขั้นตอนที่ล่าช้า

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น 811,829 ราย และดำเนินการแล้วเสร็จ 1.18 ล้านราย โดยจำนวนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จประกอบด้วยแรงงานจากกัมพูชา 4 แสนราย แรงงานจากเมียนมา 3 แสนราย และแรงงานจากสปป.ลาวประมาณกว่า 1 แสนราย โดยในเบื้องต้นกรมการจัดหางานจะเร่งประสานงานกับหน่วยงานต้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยการบริหารจัดการ เพื่อให้การทำงานเร็วขึ้น ซึ่งหากทำได้เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเดือนมิถุนายนนี้แน่นอน

ที่มาข้อมูล:กรมการจัดหางาน

 

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา