close

ครม. เห็บชอบ ปรับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ รับฟินเทค

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม. ) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ… เพื่อปรับปรุงนิยามให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น สอดคล้องกับตลาดทุนยุคปัจจุบัน ทั้งฟินเทค การทดลองในกระบะทราย(Sand Box) การซื้อขายตราสารรูปแบบใหม่ รวมถึงกำหนดลักษณะต้องห้ามกรรมการบริษัท ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา