close

ครม. เห็นอบโครงการไทยนิยมหมู่บ้านละ 2 แสนบาท

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คระรัฐมนตรี (ครม. ) ได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 83,271 หมู่บ้าน จำนวน 200,000 บาท/หมู่บ้าน โดยจะโอนเข้าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านโดยตรง กำหนดเงื่อนไขใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา