close

ครม.เห็นชอบให้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560 เนื่องจากมีข้อมูลของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จากการลงพื้นที่พบว่ามีประชาชนบางส่วนยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนฯ ในปี 2560 โดยเฉพาะผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ซึ่งคาดว่าในกลุ่มที่จะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมนี้จะมีไม่เกิน 1 ล้านคน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการลงทะเบียนไว้ โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มเติมจะใช้คุณสมบัติเหมือนการลงทะเบียนในปี 2560 เช่น สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ในปี 2559 ไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่มี หรือมีทรัพย์สินทางการเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท และไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย เป็นต้น

พร้อมระบุว่า สำหรับผู้ที่ได้เคยลงทะเบียนไว้ในรอบที่แล้วและคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ จะไม่สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมในรอบนี้ได้ ทั้งนี้ คาดว่าภายหลังการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ลงทะเบียนในรอบใหม่นี้จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.61 เป็นต้นไป

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา