close

ครม.เห็นชอบให้ต่ออายุเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าอีก 6 เดือนหวังดึงรายได้ท่องเที่ยวเพิ่ม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้ให้ความเห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VOA) สำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ซึ่งปกติจะเก็บอัตราค่าธรรมเนียมประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว จำนวน 2,000 บาทต่อคน  ออกไปอีก 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ต.ค.62 จากเดิมมาตรการจะหมดอายุในวันที่ 30 เม.ย.นี้
เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการประเมินเปรียบเทียบในช่วงที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมกับช่วงที่เก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งตามด่านทั้ง 5 แห่ง คือ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และ หาดใหญ่ ในช่วง 15 พ.ย.-31 มี.ค. ของปี 2561 เทียบกับปี 2562 พบว่า ปี 2561 มีผู้โดยสารเข้ามา 1,959,000 คน แต่ปี 2562 มี 3,586,000 คน เพิ่มขึ้น 83%
สำหรับช่วงเวลาที่ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมระหว่างช่วง 15 พ.ย.61-13 ม.ค.62 กับช่วง 14 ม.ค.62-14 มี.ค.62 เป็นเวลาเท่ากัน มีผู้โดยสารเพิ่มอีกเช่นกัน จาก 1,440,000 กว่าคน มาเป็น 1,600,000 กว่าคน เพิ่มขึ้น 12% ดังนั้น ครม.จึงเห็นชอบต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าออกไปอีก 6 เดือน
ขณะที่ได้มีการประเมินว่าการต่ออายุมาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 2,955 ล้านบาท แต่จะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นประมาณ 104,616 ล้านบาท

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา