close

ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ด-บึงสีไฟ

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเห็นชอบเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำทั้งบึงสีไฟและบึงบอระเพ็ด ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญและป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืน

โดยการขุดลอกคูคลองในแม่น้ำน่านและแม่น้ำพิจิตร จะเริ่มได้ปี 2562 อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างแหล่งน้ำและฟื้นฟูให้สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ ซึ่งจะต้องให้มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา