close

ครม.เห็นชอบแก้ไขกฎหมาย กบข.

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบแก้ไขร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดทางให้ปรับเพดานการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนจากร้อยละ 15 ของเงินเดือนเพิ่มเป็นร้อยละ 30 เพื่อให้สมาชิกสมทบเงินเอาไว้ใช้ในระยะยาวเพิ่มขึ้น และเปิดทางให้ตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อหาผลประโยชน์ตอบแทนให้กับกองทุน กบข.

นอกจากนี้ กำหนดให้กองทุนสามารถรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์การประกันออกจากงานหรือชราภาพเข้ามาบริหารตามความต้องการของสมาชิก และมีสิทธิ์เลือกแผนการลงทุนมากขึ้น และลดปัญหาการบริหารงานบุคคล เนื่องจากหน่วยงานบางประเภทบัญญัติให้เกษียณอายุราชการ ภายหลังจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เช่น ราชการตุลาการ อัยการ เป็นเหตุให้ข้าราชการบางประเภทได้รับเงินจาก กบข.ล่าช้ากว่าหน่วยงานอื่น อีกทั้งยังให้ กบข.นำเงินสำรองในยามฉุกเฉิน หากรัฐบาลสมทบให้ไม่ทันเพื่อจ่ายคืนสมาชิก สามารถนำไปฝากในสินทรัพย์มั่นคงได้นอกเหนือจากการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพิ่ม จากเดิมกำหนดให้ลงทุนในทรัพย์สินมั่นคงสูงสัดส่วน 60/40 ใน พ.ร.บ. จึงอาจไม่คล่องตัว เพื่อเปลี่ยนไปใช้ตามกฎกระทรวงที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่า ทั้งนี้ เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารงานของกองทุน กบข

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา