close

ครม.เห็นชอบเพิ่มทุนไอแบงก์ 1.6 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบนำเงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนแบงก์รัฐ) วงเงิน 16,000 ล้านบาท สำหรับเพิ่มทุนให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จากยอดเงินเพิ่มทุนทั้งหมด 18,000 ล้านบาท หลังจากครั้งที่ผ่านมาอนุมัติเงินเพิ่มทุนไปแล้ว 2,000 ล้านบาท การเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในไอแบงก์ร้อยละ 99.71 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด หลังจากสรรหาพันธมิตรใหม่มาร่วมทุนได้แล้ว กระทรวงการคลังจะลดการถือหุ้น เพื่อเปิดให้เอกชนมาร่วมบริหาร โดยกำหนดแผนวัดผลงานจากบริหารงาน ทั้งความเสี่ยงจากสินเชื่อใหม่ประสิทธิภาพการบริหารสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (LOA)

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบนำกองทุนแบงก์รัฐ ไปใช้ดำเนินจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน 650 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงินพัฒนาฟินเทคสมัยใหม่ทั้งหมด ผ่านความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ  นำความรู้ด้านนวตกรรมและเทคโนโลยีฟินเทคมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยเตรียมวัดผลดำเนินงานในช่วง 24 เดือน ผลักดันให้แบงก์รัฐใช้ระบบฟินเทครองรับการเงินสมัยใหม่มากขึ้น

นอกจากนี้ กองทุนแบงก์รัฐยังอนุมัติเงินให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 31 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของธนาคารให้มีความทันสมัยรองรับการบริการให้กับผู้ขอสินเชื่อ เพื่อยกระดับให้เป็นตลาดกลางดิจิทัล นำสินทรัพย์รอการขยายของกรมบังคับคดี รับซื้อหนี้เสียของธนาคารเข้ามาเปิดจำหน่าย เป็นฐานข้อมูล (Bigdata) ขนาดใหญ่ ด้านอสังหาริมทรัพย์ริมทรัพย์ให้กับชาวบ้านที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย  ล่าสุดยอดเงินกองทุนแบงก์รัฐมีจำนวน  21,800 ล้านบาท โดยมีการนำส่งเข้ากองทุนตามยอดเงินฝากของแต่ละธนาคาร  โดยแบงก์รัฐนำส่งเงินให้กองแบงก์รัฐปีละ 2 ครั้ง เพื่อใช้สร้างความเข้มแข็งให้กับแบงก์รัฐ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา