close

ครม.เห็นชอบเก็บภาษีลงทุนกองทุนตราสารหนี้

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางจัดเก็บภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงและผู้ฝากเงินกับธนาคารกับผู้ลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ ยอมรับว่ายังมีความแตกต่างกับของผู้ออมเงินระยะยาวทั้ง 2 กลุ่ม เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลส่งเสริมการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นเวลาหลายปีระยะหนึ่งแล้ว โดยผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ บริหารกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  โดยจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ย เงินปันผลร้อยละ 10 สำหรับส่วนต่างกำไรได้รับการยกเว้น ขณะที่ผู้ลงทุนในตราสารหนี้โดยตรงหรือผู้ฝากเงิน เมื่อได้รับดอกเบี้ยหรือปันผล หรือกำไรจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 จึงต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกับกับนักลงทุนทั้ง 2 ฝ่าย

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา