close

ครม.เห็นชอบสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล3จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทพีอีเอฯ) จัดตั้ง/ร่วมทุน บริษัทในเครือ  3 บริษัท เพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ วงเงินลงทุนรวม 1,555 ล้านบาท โดยในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวลให้บริษัทพีอีเอฯ ลงทุนร้อยละ 40 ของส่วนทุนและภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจลงทุนร้อยละ 60 ของส่วนทุน

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา