close

ครม.เห็นชอบลดหย่อนภาษีผู้มีบุตรคนที่2 ที่เกิดตั้งแต่ปี61เป็นต้นไป

เมื่อวันที่16มกราคม2561คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงการคลัง  เพื่อออกมาตรการภาษีส่งเสริมการมีบุตรเพิ่ม  สำหรับบุตรคนแรกหักค่าลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อปี หากมีบุตรคนที่สองชอบด้วยกฎหมาย  ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนเพิ่มเติมให้กับผู้มีเงินได้สามีหรือภริยา  นับการเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป หักลดหย่อนได้จำนวน  60,000 บาท ต่อคนต่อปีภาษี เริ่มใช้สำหรับปีภาษี 2561 เพื่อยื่นแบบรายการเสียภาษีในปี 2562

นอกจากนี้ ยังให้นำค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตร หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงสำหรับการตั้งครรภ์ไม่เกิน 60,000 บาท แต่หากฝากครรภ์คาบเกี่ยวระหว่างปีภาษีให้แบ่งค่าใช้จ่ายตามจริงในปีนั้นๆ แต่รวมกันทั้งฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรไม่เกิน 6 หมื่นบาท  มาตรการดังกล่าว หวังรองรับโครงสร้างประชากรของประเทศ เริ่มเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในปี 2579 อย่างเต็มรูปแบบ โดยจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนร้อยละ  30 ของประชากรทั้งประเทศนับว่ามียอดสูงมาก ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลให้รัฐสูญรายได้ประมาณปีละ2,500 ล้านบาท ถือว่าไม่สูงเกินไป

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมครม.ยังได้เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง สำหรับสถานประกอบการของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง หักลดหย่อนได้  2เท่าตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่ลูกจ้าง พนักงาน องค์กรต่างๆ หวังส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้พ่อแม่ ได้อยู่ใกล้ชิดกับเด็กแรกเกิด เด็กอ่อน เพราะจำนวนสูงถึง 4 ล้านคน  สามารถนำค่าใช้จ่ายในรอบระยะบัญชีที่เริ่มวันที่  1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563   คาดว่ามาตรการดังกล่าว จะส่งผลให้รัฐสูญรายได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี หรือไม่เกิน 60 ล้านบาท ในช่วง 3 ปีของมาตรการดังกล่าว

ครม.ยังเห็นชอบการนำเงินบริจาคสถานพยาบาล หักลดหย่อนได้ถึง 2 เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ10 ของเงินได้พึงประเมิน ขณะที่ภาคเอกชนหักลดหย่อนได้ 2 เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ เพื่อส่งเสริมให้ช่วยกันบริจากเงินช่วยเหลือสถานพยาบาลทั้งของรัฐ และยืนยันว่าแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นก่อน พี่ตูน บอดี้สแลมจะจัดโครงการวิ่งเพื่อรับบริจาคกับโรงพยาบาล  เนื่องจากรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้สถานพยาบาลของรัฐในปี 60 วงเงิน 4,979 ล้านบาท สนับสนุนสถานพยาบาลที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยโรงพยาบาลของรัฐมีรายได้ 253,389 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย 242,324 ล้านบาท  มีกำไรสุทธิ 11,065 ล้านบาท และโรงพยาบาลจำนวน 413 แห่งประสบปัญหาขาดทุน รวมเป็นเงิน 4,374 ล้านบาท จึงต้องการใช้เงินจากส่วนอื่นมาช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ เงินบริจาคของส่วนต่างๆจากทุกภาคส่วน บรรเทางบประมาณของรัฐบาลได้บางส่วน

นอกจากนี้ยังจัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อมอบทุนให้กับนักเรียนเน้นในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ  ระบบราง นาโนเทคโนโลยี เพื่อศึกษาในอุตสาหกรรม 10กลุ่มเป้าหมายผ่านสถาบันราชภัฏ เทคโนโลยีราชมงคล ในช่วงปี 61-65 จำนวน 1,500 ทุน สำหรับศึกษาในต่างประเทศ 1,400 ทุน และศึกษาในประเทศ 100 ทุน ใช้งบประมาณ 11,000ล้านบาท เพื่อให้นักศึกษาไทยกลับมาช่วยพัฒนาประเทศ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา