close

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที 8 พฤษภาคม 2561  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพราะกำหนดให้จัดทำบัญชีมีมาตรฐานสากล ติดตามตรวจสอบเข้มงวดเหมือนกับสถาบันการเงิน ยกระดับสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นแหล่งทุนให้กับชาวบ้าน

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา