close

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอ โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดบทนิยามผู้โยกย้ายถิ่นฐาน หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติของประเทศหรือรัฐที่เข้าไปอยู่ และไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ตามกฎหมาย กำหนดความผิดในการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานกลางประสานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดในการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในเคหสถานเพื่อตรวจค้น หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา