close

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน เปิดทางชาวบ้านอาศัย ดูแลป่า นำของป่าขาย ใช้ประโยชน์ตามเงื่อนไขกำหนด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน เพื่อปฏิรูปและบริหารจัดการป่าเปิดทางให้ชาวบ้านเข้าใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้โดยไม่มีความผิด ด้วยการกำหนดเขตป่าอนุรักษ์ ห้ามเข้าใช้ประโยชน์หรือบุกรุกเด็ดขาด  และกำหนดเขตการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน จากเดิมเป็นเขตหวงห้าม เช่น เก็บเห็ดโคลนในป่า สอยไข่มดแดง ผักหวาน เก็บพืชพันธุ์ในป่า ยางสน ห้ามเข้าไปเก็บขาย จากนี้ไปจะเข้าบริหารจัดการป่าทั้งหมด 19.1 ล้านไร่ พื้นที่เป้าหมาย 21,850 หมู่บ้าน ขณะนี้นำมาจัดสรรให้ชุมชนเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แล้ว 11,000 หมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่า ทั้งปลูกป่า ปลูกพืช ร่วมกันได้เป็นของส่วนร่วม แต่ไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว เพราะจะทำให้ชาวบ้านช่วยดูแลป่าอีกทางหนึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพราะที่ดินยังเป็นของรัฐ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา