close

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต รองรับความหลากหลายทางเพศ ยกระดับด้านสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต เพื่อให้สิทธิการสร้างครอบครัวแก่กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ ยกระดับการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
สำหรับสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว คือ ผู้ที่จะจดทะเบียนได้ต้องไม่ใช่คู่ชายหญิง ภายใต้เงื่อนไขมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย
“การจดทะเบียน จะมีลักษณะคล้ายจดทะเบียนสมรส ที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้อง หรือแสดงความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน โดยการสิ้นสุดเป็นคู่ชีวิต จะสิ้นสุดในกรณีเสียชีวิต การสมัครใจ เลิกกัน หรือศาลพิพากษาให้เพิกถอนการเป็นคู่ชีวิต”
นอกจากนี้ ยังกำหนดความสัมพันธ์ทรัพย์สินมรดก โดยนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้ แต่การจดทะเบียนคู่ชีวิต จะแตกต่างกับการจดทะเบียนสมรส ในเรื่องสวัสดิการของภาครัฐที่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา จึงยังไม่สามารถครอบคลุมไปยังกฎหมายคู่ชีวิต, สิทธิทางการลดหย่อนภาษี ส่วนบุตรบุญธรรมนั้นสามารถรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมได้ โดยมีกฎหมายที่รองรับอยู่แล้ว โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในรายละเอียดต่อไป

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา