close

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ขายฝาก คุ้มครองเกษตรกรสูญเสียที่ดิน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย (พ.ร.บ.ขายฝาก) โดยให้การขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นธุรกิจที่ต้องควบคุมสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนการทำสัญญาฯ ต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับการตรวจสอบเนื้อหาของสัญญาโดยเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินก่อนนำไปจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน

ส่วนกรณีคู่สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยมีข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายฝากภายหลัง ต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าพนักงานที่ดิน นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายฯ แบบมีเงื่อนไขจะขายคืนคำมั่นจะขาย หรือสัญญาจะขายคืน ให้ถือว่าเป็นสัญญาขายฝากตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ และกำหนดระยะเวลาไถ่คืนไม่ต่ำกว่า 1 ปี เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้ขายฝากที่จะไถ่ทรัพย์สินที่จะขายฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาไถ่

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา