close

ครม.เห็นชอบมาตรการภาษีหนุนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัยสำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี เฉพาะการโอนให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่ 1 ต.ต.60 เป็นต้นไป
โดยกำหนดเงื่อนไข ให้ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี สามารถซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 3 แสนบาท และหากเป็นผู้มีรายได้ 30,000-100,000 บาท/ปี สามารถซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ได้แก่ ลดเงินมัดจำจาก 5 หมื่นบาท เหลือ 5 พันบาท, ไม่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ จากปกติต้องติดอากรแสตมป์ 2 บาทต่อราคาสินทรัพย์ทุก 200 บาท,ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ, มีสิทธิ์ซื้อได้เพียงคนละ 1 รายการเท่านั้น

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา