close

ครม.เห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงสั้นรองรับการเข้ามาบริหารของรัฐบาลชุดใหม่ หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจนกระทบต่อการส่งออก การใช้จ่ายในประเทศทรงตัวจากกำลังซื้อผู้บริโภคในประเทศน้อย รัฐบาลจึงต้องออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจ  4 มาตรการ วงเงินช่วยเหลือทั้งหมด 13,200 ล้านบาท ดังนี้

  1. มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน  ด้วยการเติมเงินให้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีบัตรประจำตัวผู้พิการ 1.16 ล้านคน  วงเงิน 1,160 ล้านบาท จ่ายเพิ่มให้คนละ 200 บาทต่อเดือน เริ่มจ่ายตั้งแต่ 9 พฤษภาคม-กันยายน 2562 เพื่อใช้ซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้า  ถอนเงินสดผ่านเครื่อเอทีเอ็ม  มาตรการเติมเงินลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการ ในเรื่องค่าปุ๋ยและปัจจัยการผลิต ลดภาระเกษตรกรที่ถือบัตรคนจน 4.1 ล้านคน วงเงิน 4,100 ล้านบาท โดยจ่ายให้ครั้งเดียวคนละ 1,000 บาท เริ่มจ่าย 8 พฤษภาคมนี้

มาตรการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ปกครองที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ด้วยการเติมเงินเข้าไปให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ เพื่อลดภาระก่อนเปิดเทอมหวังดูแลผู้ปกครองมีบุตรศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาลงมา  บุตร 1 คนได้รับเงินอุดหนุน 500 บาท หากมีบุตร 3 คนได้รับเงิน 1,500 บาทต่อครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย บุตรในช่วงเปิดเทอม  2.7 ล้านคน วงเงินรวม 1,350 ล้านบาท  ส่งเงินให้ใช้เพียงครั้งเดียว 500 บาทต่อบุตรหนึ่งคน เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตรฯ ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2562 รวมทั้งมาตรการลดค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ใช้เงิน 6,600 ล้านบาท รัฐบาลเติมให้ไปใช้จ่าย หรือกดเป็นเงินสดเพิ่มเติมคนละ 500 บาท จากปัจจุบันได้รับเงิน 200 หรือ 300 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 2 เดือน เริ่มจ่ายเงิน  1 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 รวมทั้งหมดใช้เงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการ 13,200 ล้านบาท

มาตรกรที่ เป็นมาตรการภาษีส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ  เปิดให้นำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการนำเที่ยว ค่าที่พักโรงแรม โฮมสเตย์ไทย และสถานที่พักไม่ได้เป็นโรงแรมมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจริง จากเดิมครบกำหนดไปแล้วเมื่อปลายปี จึงได้ขยายวงเงินลดหย่อนให้มากกว่า 15,000 บาท  สำหรับเมืองหลัก  ส่วนเมืองรองหักลดหย่อนเพิ่มเป็น  20,000 บาทต่อคน เพื่อจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศ เริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน- 30 มิถุนายน 2562     มาตรการภาษี สำหรับส่งเสริมด้านกีฬา การศึกษา หากซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา การศึกษา จากผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน เริ่ม 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2562 ไม่นับรวมการซื้อคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต

มาตรการภาษี สำหรับส่งเสริมการอ่านหนังสือ รวมทั้ง E-Book จ่ายตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท เริ่มย้อนหลังจาก 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2562 ตลอดทั้งปี 2562 รวมถึงมาตรการช้อปช่วยชาติ สำหรับการซื้อสินค้าโอทอป  มาตรการภาษีสำหรับการซื้อบ้านหลักแรก เพื่อลดภาระทางภาษีให้นำค่าใช้จ่ายซื้อบ้านหักลดหย่อนภาษีไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย สำหรับราคาบ้านไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องถือครองบ้านในช่วง 5 ปี ไม่นับรวมการทำสัญญาโอน  เริ่มนับการซื้อบ้านตั้งแต่ 30 เมษายน-ธันวาคม 2562 โดยต้องโอนภายในปี 2562 ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งหรือบ้านมือสอง แต่ต้องเป็นบ้านหลังแรกของคนซื้อบ้าน

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมาตรการภาษีสำหรับส่งเสริมการลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งระบบเครื่องคิดเลขชำระเงิน POS เชื่อมโยงข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร ติดตั้งระบบหัก ณ ที่จ่าย นำค่าใช้จ่าย หักลดหย่อน 2 เท่าของเงินลงทุน มาตรการทั้งหมด ด้านการท่องเที่ยว ภาครัฐสูญเสียรายได้ 1,000 ล้านบาท ด้านซื้ออุปกรณ์กีฬา การศึกษา กระทบรายได้ 1,500 ล้านบาท สินค้าโอทอป 150 ล้านบาท ส่งเสริมการอ่าน 2,250 ล้านบาท การลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ กระทบ 2,370 ล้านบาท การซื้อบ้านหลังแรก กระทบ 1,350 ล้านบาท

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา