close

ครม. เห็นชอบมาตรการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคราชการ โดยที่ผ่านมามีการร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานราชการ ต่อจากนี้จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานราชการ เริ่มตรวจสอบข้อมูลทันทีให้ได้ผลเบื้องต้นใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ที่มาข้อมูล;สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา