close

ครม.เห็นชอบผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ในการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน เป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ ได้แก่ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้สูงอายุ จำนวน 3.6 ล้านคน, ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ อาจไม่ต้องจ่ายค่าบริการในกรณีดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ.2537 ได้แก่ คนโสดหรือผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้อุปการะ มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีรายได้รวมกันไม่เกินเดือนละ 2,800 บาท

2.คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

3.บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังมีการประเมินแล้วว่าโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะไม่สูญเสียรายได้มากนัก โดยคาดว่าจะไม่เกิน 61.7 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนหนึ่งไม่ต้องจ่ายค่าบริการอยู่แล้ว ตามประเภทบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ.2555

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา