close

ครม.เห็นชอบตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบตามที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) เสนอให้ บจธ. นำเงินงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 400,427,037 บาท เพื่อดำเนินโครงการตามภารกิจของ บจธ. ซึ่งคณะกรรมการ บจธ. ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

ชื่อโครงการ / วงเงิน (บาท)
โครงการเดิม (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559) (ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) / 278,039,036
1. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร / 233,253,535
2. โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน ในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน / 44,785,501
โครงการใหม่ / 122,388,001
3. โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน / 86,032,687
4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ / 36,355,314
รวม / 400,427,037
ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา