close

ครม.เห็นชอบตั้ง คกก.แห่งชาติประมง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 คณะรับมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการประมงของประเทศไทยให้ปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หลังจากไทยแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU มีความคืบหน้ามาก และกำหนดแนวทางป้องการทำประมงผิดกฎหมายทั้งด้านแรงงาน เรือประมง เครื่องมือ อุปกรณ์ พื้นที่ทำประมง หากเป็นเรือประมงชาวไทยต้องรายงานการเข้าออกทะเล หรือนำสินค้าประมงผ่านเข้าออก ท่าเรือ มีระบบการติดตามเรือ แจ้งรายงานทำประมงในพื้นที่ใดบ้าง โดยมีกฎหมายควบคุมดูแลจากหลายหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้การทำประมงของไทยมีมาตรฐานสากล จึงเตรียมออกใบรับรองให้กับประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการค้าขายสินค้าประมงกับไทยต้องผ่านการออกใบรับรอง เมื่อต้องนำสินค้ามาขึ้นท่าเรือของไทย  โดยเตรียมส่งแบบฟอร์มไปยังองค์การการค้าโลก ( WTO) เพื่อส่งให้ประเทศสมาชิกและสร้างเครือข่ายภาคีร่วมกัน คาดว่าคงใช้เวลาประมาณ 2 ปีในการตอบรับของประเทศสมาชิกในการพิจารณาและตอบกลับมายังไทย นับเป็นการยกระดับอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาการประมงไทยไม่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาออกใบรับรองให้กับหน่วยงานหรือประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการเข้ามาค้าขายด้านประมงกับประเทศไทย เพื่อต้องการยกระดับการประมงของไทยให้มีมาตรฐานสากล

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา