close

ครม. เห็นชอบตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมใช้ 191 เลขหมายเดียวทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) รับผิดชอบในการดำเนินโครงการฯ โดยให้เร่งรัดดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดและระดับภาคได้ทั่วประเทศ และสามารถบูรณาการการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลาย ๆ หน่วยงานเข้าด้วยกัน โดยใช้หมายเลข 191 เลขหมายเดียว

ทั้งนี้ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ประกอบด้วย (1) ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 หรือศูนย์ 191 (Public Safety Answering Point : PSAP) (2) ศูนย์สั่งการเหตุ (Dispatch) และ (3) ศูนย์ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะทาง (Specialist Contact Center)

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

 

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา