close

ครม.เห็นชอบตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คระรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม โดยมีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.กระทรวงการอุดมศึกษา และร่าง พ.ร.บ.การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักการแนวทางการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ปรับโครงสร้างการศึกษาที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจ และเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา