close

ครม. เห็นชอบตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัย และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบตั้งกระทรวงใหม่อีก 1 กระทรวง คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนคิดค้นการใช้นวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีนักวิจัย สร้างความรู้ให้ไทยสามารถแข่งขันได้และสามารถสร้างคนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต โดยแบ่งกลไกบริหารมีระดับนโยบาย มีคณะกรรมการระดับชาติ หรือมีซุปเปอร์บอร์ด ขึ้นมา และมีกรรมการดูแลส่วนอุดมศึกษา ส่งเสริมการวิจัย

โดยจะมีการเสนอ พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ตอบโจทย์ของประเทศให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา