close

ครม.เห็นชอบจัดตั้งกองทุนส่งเสริมร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลกับเอกชน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะ รัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน เพื่อรองรับพ.ร.บ.ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนฉบับใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ด้วยการระบุเพิ่มเติม ในการใช้เงินกองทุนสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชิงสังคมเพื่อบริการสาธารณะ เพราะกองทุนเดิมไม่ได้ระบุไว้ โดยการใช้เงินจะได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และเงินกองทุนไม่ต้องนำส่งคืนเข้าคลัง

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา