close

ครม. เห็นชอบจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ คาดเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายใน 1-2 เดือน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงใหม่ดังกล่าว โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ…. เสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาเห็นชอบแล้วเช่นกัน
สำหรับสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ….นั้น ในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะมีการนำส่วนราชการในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมเข้าไว้ด้วยกัน

ซึ่งการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือการเตรียมความพร้อมประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ให้บรรลุผล…คาดว่าจะเห็นกระทรวงใหม่นี้ได้ในอีก 1-2 เดือน และให้เน้นผลงานวิจัยที่ต้องสามารถนำมาใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ทั้งภาคเอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างแท้จริง
ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา