close

ครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
2. ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันดังกล่าวโดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน
ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว จะทำให้ปี 2562 มีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน และเมื่อนับรวมกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (29 มกราคม 2562) กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 แล้ว จะทำให้ปี 2562 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งสิ้น 2 วัน โดยเป็นวันหยุดเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ (วันเสาร์และวันอาทิตย์) และวันหยุดราชการประจำปีที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ
ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา