close

ครม.เห็นขอบมาตรการชดเชยแวตผู้ถือบัตรสวัสดิการ

ครม. เห็นชอบมาตรการชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีรายได้น้อยจากการซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการ โดยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บไปทั้งหมด 7% ผู้ถือบัตรจะเสียจริง 1% และ 5% คืนให้กับผู้ถือบัตรผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอีก 1% จะนำเข้าสมทบ กอช. ของบุคคลดังกล่าว

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา