close

ครม. เก็บภาษีลาภลอยร้อยละ 5 รัศมี 5 กม. จากริมทางรถไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ หรือภาษีลาภลอย เพื่อจัดเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้ครอบครองทรัพย์, ที่ดิน, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ เก็บเฉพาะในส่วนมูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่านั้น รวมทั้งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรรรอการจำหน่าย โดยตั้งอยู่รอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง, รถไฟทางคู่, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน, ท่าเรือ, สนามบิน, โครงการทางด่วนพิเศษ หรือโครงการอื่นของรัฐ

ส่วนการครอบครองเพื่ออยู่อาศัยและการเกษตรได้รับการยกเว้นภาษีประเภทดังกล่าว เพื่อสร้างความเป็นธรรมและปฏิรูประบบภาษีของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เหมือนกับต่างประเทศ คาดว่าไม่มีกระทบกับประชาชนทั่วไป เพราะเมื่อก่อสร้างโครงการราคาที่ดิน และทรัพย์ ขยับราคาสูงขึ้น 5-10 เท่าตัว จึงควรเก็บเข้ารัฐเพื่อนำมาพัฒนาโครงการอื่นเพิ่มเติม เริ่มคำนวณการจัดเก็บภาษีจากวันเริ่มดำเนินก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ จนถึงวันครบกำหนดก่อสร้าง ด้วยจัดเก็บภาษีเพียงครั้งเดียวจากผู้ครอบครองทรัพย์สิน เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงจากโครงการเสร็จ รวมทั้งยังจัดเก็บจากราคาส่วนต่างการซื้อขายที่ดินและห้องชุดเมื่อซื้อขายโอนเปลี่ยนมือ ไม่ได้เป็นการจัดเก็บภาษีประจำปี แนวทางการจัดเก็บจากผู้ขายที่ดินหรือห้องชุดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพราะเป็นผู้มีรายได้จากการขาย ในกรณีห้องชุดไม่สามารถคำนวณส่วนต่างของมูลค่าห้องชุดได้ เนื่องจากไม่มีราคาประเมินห้องชุดให้คำนวณส่วนต่างดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 20 ของมูลค่าห้องชุด

ทั้งนี้ กำหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีแบ่งเป็น 2 กรณี

  1. ระหว่างก่อสร้างโครงการ เก็บภาษีจากการขายหรือโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือที่ดินหรือห้องชุด ซึ่งตั้งอยู่รอบพื้นที่โครงการฯ
  2. เมื่อการก่อสร้างโครงการฯ เสร็จเก็บภาษีเพียงครั้งเดียวจากทรัพย์สินที่ดินหรือห้องชุด เฉพาะส่วนที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 50 ล้านบาท

รวมถึงห้องชุดของเอกชนเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รอจำหน่าย ยังไม่ได้เปลี่ยนมือ กำหนดขอบเขตไว้ไม่เกินรัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการฯ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดพื้นที่จัดเก็บภาษี ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นกรรมการ และเลขานุการ เพื่อออกประกาศกำหนดพื้นที่ที่จะจัดเก็บภาษีแต่ละโครงการฯ เพราะจะมีทำเลแตกต่างกัน มอบหมายให้กรมที่ดิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงการฯ ตั้งอยู่ ดำเนินการเก็บภาษี โดยจะเก็บเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ไม่มีผลย้อนหลัง

ที่มาข้อมูล: สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา