close

ครม.อนุมัติให้แก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูฯ เปิดทางซื้อหนี้ประเภทใช้บุคคลค้ำประกันได้

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ให้กองทุนฯ สามารถชำระหนี้แทนเกษตรกร หรือซื้อหนี้จากเดิมเฉพาะหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นให้สามารถซื้อหนี้ได้ทั้งที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและบุคคลค้ำประกัน ที่ผ่านมามีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนฯ กว่า 360,000 ราย มูลค่าหนี้ประมาณ 51,000 ล้านบาท กรณีใช้บุคคลค้ำประกันกว่า 240,000 ราย มูลค่าหนี้ 24,000 ล้านบาท เฉลี่ยหนี้คนละกว่า 96,000 บาท โดยกำหนดวิธีการชำระหนี้แทนเกษตรกรกรณีบุคคลค้ำประกันให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะซื้อหนี้จากธนาคารได้ทุกคน ซึ่งกองทุนฯ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะพิจารณาความเหมาะสมร่วมกันต่อไป โดยให้กองทุนฯ ชำระหนี้แทนได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้สามารถขยายขอบเขตการชำระหนี้ให้ครอบคลุมเกษตรกรที่มีปัญหามากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร จากคราวละ 2 ปี เป็น 4 ปี สำหรับกรณีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรพ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ และกำหนดระยะเวลาดำเนินการของสำนักงานเพื่อให้ได้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร ให้สำนักงานดำเนินการให้เสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรครบวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการทำงานและเพื่อประหยัดงบประมาณจัดการเลือกตั้ง พร้อมกันนี้ยังแก้ไขให้สำนักงานกองทุนฯ มีสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาตามความจำเป็น เพื่อให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา