close

ครม.อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม แก้ ป.วิแพ่งใช้ระบบไกล่เกลี่ยเพื่อลดปริมาณคดีที่จะนำขึ้นสู่ศาล

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนคดีที่จะนำขึ้นสู่ศาลให้น้อยลงเนื่องจากปัจจุบันมิได้กำหนดเรื่องระบบการไกล่เกลี่ยเอาไว้ ทำให้มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลค่อนข้างเยอะ และกว่าจะตัดสินก็ใช้เวลานานพอสมควร ทำให้คู่กรณีเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย
โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้ก่อนยื่นฟ้องคดีแพ่ง ผู้ที่จะเป็นคู่ความสามารถยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้แต่งตั้งผู้ประนีประนอมยอมความทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ก่อนที่ข้อพิพาทดังกล่าวจะเป็นคดีขึ้นสู่ศาล และหากตกลงกันได้ก็อาจขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมได้ทันที
ซึ่งคู่ความสามารถนำสัญญาประนีประนอมยอมความยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำพากษาได้ เผื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะไม่เห็นด้วย หรืออาจจะอยู่ในสภาพจำใจ ถ้าศาลดูแล้วเห็นว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีอำนาจในการพิพากษาให้เป็นไปตามสัญญานั้น แต่หากดูแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการเอารัดเอาเปรียบ ศาลอาจจะไต่สวนปฏิเสธการพิพากษาตามสัญญานั้นได้

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา