close

ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.การเดินอากาศ มุ่งยกระดับการบินพลเรือนของไทยสู่มาตรฐานสากล

เมือวันที่ 25 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติม 16 ประเด็น เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยหลังจากนี้จะเสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ขอความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่ากม.จะออกได้ทันกับที่ ICAO เข้ามาตรวจสอบการกำกับดูแลของสำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) ในเดือนพ.ค. 2562  โดยขณะนี้ได้รายงานความคืบหน้า ICAO เป็นระยะๆ
ทั้งนี้การปรับปรุงเพิ่มเติม 16 ประเด็น ได้แก่

1.การเพิ่มเติมบทนิยามเกี่ยวกับการบินพลเรือน

 1. การปรับปรุงองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการบินพลเรือน
 2. เพิ่มอำนาจให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน
 3. การกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบการกิจการการเดินอากาศ
 4. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการขนส่งวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
 5. การกำหนดการใช้ห้วงอากาศและการจัดทำแผนนิรภัยในการบินพลเรือน ซึ่งมีเรื่องนโยบายการใช้ห้วงอากาศแบบยืดหยุ่น
 6. หลักเกณฑ์การรองรับอากาศยานต่างประเทศที่มีสัญญาเช่า หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกันของผู้ดำเนินการเดินอากาศไทย
 7. หลักเกณฑ์การกำกับดูแลของผู้ดำเนินการเดินอากาศ และการประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ เป็นการอนุญาตให้จัดตั้งสายการบิน (AOL)
  9. การเพิ่มอำนาจผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการกำกับดูแลผู้ประจำหน้าที่ ตั้งแต่นักบินไปจนถึงลูกเรือ รวมทั้งคนที่ทำงานในแอร์ไซด์
 8. หลักเกณฑ์การรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทางการบินพลเรือน
 9. ข้อห้ามหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่รบกวนการเดินอากาศ
 10. เรื่องเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน
 11. หลักเกณฑ์ในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน
 12. หลักเกณฑ์การช่วยเหลือและค้นหาอากาศยานประสบภัย
 13. เพิ่มอำนาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบด้านการบิน ในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ Inspector ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กฎหมายไม่มี

16.บทกำหนดโทษให้เข้มข้นขึ้น

การปรับปรุงกฎหมายนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุม กำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกและเศรษฐกิจการบินพลเรือนของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และรองรับการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบและการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา