close

ครม.อนุมัติหลักการร่าง พรฎ.เวนคืนที่ดินสร้างถนน 3 จังหวัด “ชลบุรี นครสวรรค์ หนองคาย” และสร้างรถไฟ “ภูเก็ต-เชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. …. จำนวน 2 โครงการ คือ

1.1 โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ และได้นำเสนอผลการศึกษาตามรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สาระสำคัญโดยสรุปคือ ระบบหลักเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) ซึ่งเป็นโครงการตามมาตรการ PPP Fast Track

1.2 ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต สนข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี – พังงา – ภูเก็ต ซึ่งได้ข้อสรุปในส่วนของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit หรือ Tramway)

มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณสถานีรถไฟท่านุ่น จังหวัดพังงา ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตและสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต ระยะทาง 58.5 กิโลเมตร ซึ่งได้บรรจุไว้ในโครงการตามมาตรา PPP Fast Track

ซึ่งคณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน จำนวน 3 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านสวนและตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. …. เพื่อสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 และทางรถไฟสายตะวันออก เป็นการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งระบบโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์รองรับการเจริญเติบโตของเมืองชลบุรี รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว

2.2 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ ตำบลสระแก้ว และตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. …. เพื่อขยายทางหลวงชนบท นว.1001 และสร้างถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมืองอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อลดความแออัดของจราจร แก้ไขปัญหารถขนส่งสินค้าผ่านเมือง เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ทั้งนี้ ทช. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว

2.3 ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 247 สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก พ.ศ. …. เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 247 สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก ซึ่งเป็นโครงข่ายรวมและกระจายการจราจร ช่วยเลี่ยงและระบายการจราจรที่คับคั่งในตัวเมืองหนองคาย รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียแล้ว

ที่มาข้อมูล:สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล

บทความอื่นๆ

บ้านกานดา

นโยบายคุณภาพเดียวคือ “เพื่อรอยยิ้มของครอบครัว และคนรุ่นต่อๆไป” เพื่อตอบสนองความพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยลูกค้าเป็นผู้ที่เลือกได้

คอนเซ็ปต์บ้านของเรา